HPG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HSX)

Quyền lợi cổ đông: HPG – 18/2 GDKHQ tham dự đại hội cổ đông thường niên

Ngày tổ chức đại hội vào 29/3/2013.

Ngày 29/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 65/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã CK: HPG) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/02/2013

Ngày đăng ký cuối cùng : 20/02/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: 29/03/2013

Nội dung đại hội:

  • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
  • Thông qua báo cáo tài chính năm 2012;
  • Thông qua việc trích lập các quỹ 2012;
  • Thông qua phương án chia cổ tức năm 2012 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2013
  • Các vấn đề khác.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 17.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 2.486,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.865,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) 0,429,3
HNX9,2 +0,2 (2,2%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược