HMH

Công ty Cổ phần Hải Minh (HNX)

Niêm yết bổ sung: HMH - 01/02 chính thức giao dịch 2,8 triệu CP

Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 01/02/2013.

Căn cứ công văn số 01-2013/HM-CV ngày 23/01/2013 của CTCP Hải Minh về ngày giao dịch đầu tiên của 2.820.094 cổ phiếu niêm yết bổ sung theo Quyết định số 24/QĐ-SGDHN ngày 17/01/2013, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Hải Minh;

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

Mã chứng khoán: HMH;

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.820.094 cổ phiếu (Hai triệu tám trăm hai mươi nghìn không trăm chín mươi tư cổ phiếu);

Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 28.200.940.000 đồng (Hai mươi tám tỷ hai trăm triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng);

Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu);

Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng);

Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 01/02/2013.

 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 130,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 44,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 105,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,8 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -6,7 (-100,0%) 0,48,5
HNX34,0 0,0 (0,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -6,2 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược