HMH

Công ty Cổ phần Hải Minh (HNX)

Niêm yết bổ sung: HMH được chấp thuận niêm yết 2,8 triệu CP

Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.820.094 cổ phiếu.

Sở GDCK Hà Nội thông báo chấp thuận cho CTCP Hải Minh được niêm yết bổ sung 2.820.094 cổ phiếu HMH phát hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2012/NQ-HĐQT ngày 25/03/2012 (trong đó 2.285.566 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu, 356.938 cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên và 177.590 cổ phiếu ưu đãi chuyển thành cổ phiếu phổ thông) với những nội dung sau:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: HMH

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.820.094 cổ phiếu (Hai triệu tám trăm hai mươi nghìn không trăm chín mươi tư cổ phiếu)

Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 28.200.940.000 đồng (Hai mươi tám tỷ hai trăm triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng)


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 130,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 44,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 105,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,8 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -6,7 (-100,0%) 0,48,5
HNX34,0 0,0 (0,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -6,2 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược