HMH

Công ty Cổ phần Hải Minh (HNX)

Nghị quyết HĐQT: HMH lên phương án sáp nhập 2 công ty con

Ngoài ra, Hội đồng quản trị HMH thông qua việc thay đổi nhân sự tại Công ty TNHH tiếp vận Dongbu - Hải Minh.

Công ty cổ phần Hải Minh HMH công bố nghị quyết Hội đồng quản trị.

Theo đó, HMH nhất trí phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV HMHP với Công ty TNHH tiếp vận Hải Minh. HMH để ông Trần Đoàn Viện tham gia 0,1% vốn góp tại Công ty TNHH tiếp vận Hải Minh.

HMH thông qua việc thay đổi nhân sự tại Công ty TNHH tiếp vận Dongbu - Hải Minh. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hà thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Thế Quân, thành viên Hội đồng quản trị, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Bùi Anh Tuấn được bổ nhiệm tham gia thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc.
 


Theo - HNX/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 130,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 44,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 105,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,8 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -6,7 (-100,0%) 0,48,5
HNX34,0 0,0 (0,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -6,2 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược