HMH

Công ty Cổ phần Hải Minh (HNX)

Phân phối lợi nhuận: HMH thưởng cổ phiếu 32% và tạm ứng cổ tức 7%

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2012.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tổ chức đăng ký:    CTCP Hải Minh

Mã chứng khoán:    HMH

Ngày đăng ký cuối cùng:     05/09/2012

1. Cổ phiếu thưởng:

- Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 32% (người sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông được nhận 32 cổ phiếu thưởng).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua lại là 10.000 đồng/cổ phần từ lợi nhuận sau thuế để lại.

2. Tạm chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 7% (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/09/2012

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại: Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Số 1 Đường Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, TP. HCM.


Theo - VSDCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 130,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 44,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 105,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,8 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -6,7 (-100,0%) 0,48,5
HNX34,0 0,0 (0,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -6,2 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược