HLC

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HNX)

Công bố thông tin: HLC - 13/3 GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: dự kiến ngày 21/04/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLC của CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian dự kiến họp: dự kiến ngày 21/04/2013.

          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin, số 1 Tân Lập, phường Hà Lầm, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

          - Nội dung họp: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -9,0 (-100,0%) 7,90,6
HNX8,5 +0,6 (7,6%) 3,03,6
HNX0,0 -4,9 (-100,0%) 4,22,3
HNX6,4 0,0 (0,0%) 3,73,5
HNX5,0 -0,1 (-2,0%) 5,22,5
HNX5,2 +0,1 (2,0%) 15,10,9
HNX0,0 -5,1 (-100,0%) 4,42,7
HNX7,7 -0,2 (-2,5%) 3,82,9
HNX5,0 0,0 (0,0%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược