HLC

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HNX)

Giải trình: HLC giảm gần 400 triệu lợi nhuận sau kiểm toán

Nguyên nhân: Tập đoàn Vinacomin có quyết định thay đổi kế hoạch sản xuất và điều chỉnh giá bán than năm 2012 .

Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin xin giải trình với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại báo cáo bán niên Kiểm toán và Báo cáo tài chính đơn vị tự lập như sau:

Chỉ tiêu

Theo Báo cáo tài chính công ty lập

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên

Chênh lệch

Luỹ kế lợi nhuận sau thuế năm 2011

14 692 465 905

14 292 888 679

399 577 226

Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính bán niên đơn vị tự lập tăng lên so với BCTC bán niên đã được kiểm toán BDO soát xét là 399 577 226 đồng là do Tập đoàn Vinacomin có quyết định thay đổi kế hoạch sản xuất và điều chỉnh giá bán than năm 2012 .


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 3,03,6
HNX7,1 +0,2 (2,9%) 4,22,3
HNX7,0 +0,3 (4,5%) 3,73,5
HNX5,3 +0,1 (1,9%) 5,22,5
HNX9,0 +0,7 (8,4%) 15,10,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 4,42,7
HNX8,4 -0,1 (-1,2%) 3,82,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược