HLC

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HNX)

Giải trình: HLC lãi quý II giảm gần 8 tỷ đồng so với cùng kỳ

HLC giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2012 so với Quý 2 năm 2011.

Báo cáo Tài chính  tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 Công ty cổ phần than Hà lầm-VINACOMIN  xác định kết quả kinh doanh quí II lợi  nhuận sau thuế  thu nhập doanh nghiệp là: 14,7 tỷ đồng, giảm 7,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (22,5 tỷ đồng).

Bằng công văn này Công ty cổ phần Than Hà Lầm-VINACOMIN báo  cáo  Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội việc xác định kết quả kinh doanh của quí II năm 2012 chênh lệch so với cùng kỳ năm  trước như trên là do sáu tháng đầu năm công ty đang tập trung  mọi nguồn vốn đầu tư cho dự án khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà lầm - Công ty than Hà lầm nay là Công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin để dự án sớm đưa vào khai thác dẫn đến chi phí tài chính tăng cao.

Mặt khác một phần do sự ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế toán cầu Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng và tác động của cuộc khủng hoảng này dẫn đến tình hình tài chính của Công ty nói riêng, của Tập đoàn công nghiệp than - KS Việt Nam nói chung gặp nhiều khó khăn.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 3,03,6
HNX7,1 +0,2 (2,9%) 4,22,3
HNX7,0 +0,3 (4,5%) 3,73,5
HNX5,3 +0,1 (1,9%) 5,22,5
HNX9,0 +0,7 (8,4%) 15,10,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 4,42,7
HNX8,4 -0,1 (-1,2%) 3,82,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược