HLC

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HNX)

HLC: Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2012

CTCP Than Hà Lầm - TKV (HLC) Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2012.

Chi tiết xem file đính kèm


Theo - HNX



Các tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -9,0 (-100,0%) 7,90,6
HNX7,2 +0,3 (4,3%) 3,03,6
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 4,22,3
HNX6,4 +0,1 (1,6%) 3,73,5
HNX5,0 +0,1 (2,0%) 5,22,5
HNX5,2 +0,2 (4,0%) 15,10,9
HNX5,1 +0,1 (2,0%) 4,42,7
HNX7,6 +0,1 (1,3%) 3,82,9
HNX5,2 +0,3 (6,1%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược