HLC

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HNX)

HLC: Giải trình chênh lệch BCTC 2011 kiểm toán và tự lập

Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2011 giữa Báo cáo Tài chính Kiểm toán và Báo cáo tài chính đơn vị tự lập như sau:

 

Chỉ tiêu

Theo Báo cáo tài chính công ty lập

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011

Chênh lệch

Luỹ kế lợi nhuận sau thuế năm 2011

50.963.290.123

51.574.637.694

-611.3473.571

Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính đơn vị tự lập giảm 611.347.571đ là do đơn vị tính tăng dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng 594.186.124đ và tăng khoản quỹ Môi trường tập trung phải nộp Tập đoàn Vinacomin 220.943.971đ, do Tập đoàn Vinacomin có quyết định giảm tỷ lệ thu phí môi trường tập trung năm 2011.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 3,03,6
HNX7,1 +0,2 (2,9%) 4,22,3
HNX7,0 +0,3 (4,5%) 3,73,5
HNX5,3 +0,1 (1,9%) 5,22,5
HNX9,0 +0,7 (8,4%) 15,10,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 4,42,7
HNX8,4 -0,1 (-1,2%) 3,82,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược