HLC

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HNX)

HLC: Thay đổi người Công bố thông tin

CTCP Than Hà Lầm - TKV thay đổi người Công bố thông tin như sau:

- Người công bố thông tin cũ: Bà Trần Thị Bích Hồng

 

- Người công bố thông tin thay đổi: Ông Chu Duy Hải, Kế toán trưởng.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -9,0 (-100,0%) 7,90,6
HNX5,8 0,0 (0,0%) 3,03,6
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 4,22,3
HNX6,0 0,0 (0,0%) 3,73,5
HNX4,6 +0,1 (2,2%) 5,22,5
HNX0,0 -4,7 (-100,0%) 15,10,9
HNX6,0 +0,3 (5,3%) 4,42,7
HNX6,3 -0,1 (-1,6%) 3,82,9
HNX0,0 -5,0 (-100,0%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược