HLC

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HNX)

HLC: Dự kiến chi trả cổ tức 14-16% trong năm 2012

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – TKV (HLC) thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 dự kiến chi trả cổ tức 14- 16% vốn điều lệ.

Cụ thể như sau:

1/ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 Công ty cổ phần than Hà lầm - Vinacomin, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

+/ Năm 2011:

-           Doanh thu:                                            1659.642.  triệu đồng

-           Lợi nhuận trước thuế:                    68766.  triệu đồng

-           Chi trả cổ tức:                                             16% /  vốn điều lệ

+/ Năm 2012:

-           Doanh thu:                                           1970.000 triệu đồng

-           Lợi nhuận trước thuế:                                 78.384 triệu đồng

-           Dự kiến chi trả cổ tức:               14 -:- 16%/vốn điều lệ

+/ Đồng thời thông qua báo cáo về việc thực hiện các dự án đầu tư năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

2/ Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2011.

3/ Thông qua Phương án chi trả cổ tức và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2011.

4/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định báo cáo Tài chính năm 2011 do Công ty trách nhiệm hữu hạn BDO Việt Nam kiểm toán.

5/ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và báo cáo kết quả giám sát của HĐQT đối với Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty năm 2011

6/ Thông qua số tiền thù lao đ• chi trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2011 và mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2012.

7/ Uỷ quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 phù hợp với điều kiện thực tế khi có sự thay đổi .

8/ Uỷ quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 mỏ Than Hà lầm - Công ty Than Hà Lầm và vay vốn thực hiện các gói thầu thuộc dự án này.

9/ Thông qua việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và bổ sung thành viên HĐQT Công ty như sau:

Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT Công ty là ông Ngô Thế Phiệt.

Chấp thuận ông Trương Ngọc Linh là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

10/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và hoạt động của Ban Giám đốc Công ty.

11/ Thông qua Báo cáo đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn BDO Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần than Hà lầm - Vinacomin.

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 3,03,6
HNX7,1 +0,2 (2,9%) 4,22,3
HNX7,0 +0,3 (4,5%) 3,73,5
HNX5,3 +0,1 (1,9%) 5,22,5
HNX9,0 +0,7 (8,4%) 15,10,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 4,42,7
HNX8,4 -0,1 (-1,2%) 3,82,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược