HLC

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HNX)

HLC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Ngày 17/02/2012, ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – TKV (HLC).

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/02/2012

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

Thời gian dự kiến họp: 7h30 ngày 11 tháng 03 năm 2012

Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -9,0 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -5,8 (-100,0%) 3,03,6
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 4,22,3
HNX6,1 +0,1 (1,7%) 3,73,5
HNX4,9 +0,3 (6,5%) 5,22,5
HNX0,0 -4,7 (-100,0%) 15,10,9
HNX0,0 -5,8 (-100,0%) 4,42,7
HNX6,4 +0,1 (1,6%) 3,82,9
HNX5,1 +0,1 (2,0%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược