HLA

Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (UPCOM)

Giao dịch nội bộ: HLA – Thành viên BKS đăng ký mua 100.000 CP

Thời gian giao dịch từ ngày 2/1/2013.

 Tên người thực hiện giao dịch: Lê Anh Hải

Mã chứng khoán: HLA

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 123.100 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 223.100 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 2/1/2013 đến ngày 3/1/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 94,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 70,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) 0,429,3
HNX9,2 +0,2 (2,2%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược