HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

Quyền lợi cổ đông: HHS 11/1 GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 5/2/2013.

 Ngày 04/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 10/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã CK: HHS) như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/01/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng : 15/01/2013

1) Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

2) Nội dung cụ thể:

+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

+ Thời gian thực hiện (dự kiến): 05/02/2013

+ Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận

Lê Chân, Tp. Hải Phòng.

+ Nội dung họp:

  • Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.
  • Báo cáo hoạt động của HĐQT.
  • Báo cáo hoạt động của BKS.
  • Báo cáo tài chính đã kiểm toán.
  • Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận
  • Xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ
  • Xin ý kiến cổ đông về việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược
  • Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2013
  • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Nhà nước.

Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX35.389,6 +35.373,6 (221.085,0%) -3,1-1,3
HSX212.336,7 +212.332,8 (5.402.869,0%) 3,210,0
HSX88.473,8 +88.453,7 (440.068,2%) 0,313,2
HSX35.389,9 +35.346,9 (82.202,0%) 2,05,8
HSX8.847,4 +8.840,4 (126.291,9%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược