HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

Giao dịch liên quan: HHS – Vợ Thành viên BKS đã bán 930 CP

Kể từ ngày 15/12/2012, vợ ông Nguyễn Trọng Cường – Thành viên BKS của HHS không còn là cổ đông của HHS.

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Thị Hường

Mã chứng khoán: HHS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 940 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Trọng Cường

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 930 CP

Số lượng CP đã bán: 930 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/11/2012 đến ngày 15/12/2012


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,7 0,0 (0,0%) -5,6-0,2
HSX619.315,4 +619.298,4 (3.653.678,0%) -3,1-1,3
HSX460.062,8 +460.058,8 (11.501.469,0%) 3,210,0
HSX8.847,6 +8.827,7 (44.472,0%) 0,313,2
HSX35.389,9 +35.344,9 (78.544,2%) 2,05,8
HSX521.994,4 +521.982,5 (4.386.407,1%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược