HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

HHS – Vợ Thành viên BKS đăng ký bán 930 CP

Thời gian giao dịch từ ngày 15/11/2012.

 Tên người thực hiện giao dịch: Trần Thị Hường

Mã chứng khoán: HHS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 940 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Trọng Cường

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 930 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 15/11/2012 đến ngày 14/12/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX5,3 0,0 (0,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX424.673,4 +424.658,0 (2.757.519,7%) -3,1-1,3
HSX194.642,0 +194.637,8 (4.712.780,4%) 3,210,0
HSX575.078,6 +575.058,8 (2.897.021,5%) 0,313,2
HSX176.947,7 +176.903,1 (396.643,6%) 2,05,8
HSX300.810,3 +300.801,0 (3.234.419,7%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược