HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

HHS – Vợ Thành viên BKS đăng ký bán 930 CP

Thời gian giao dịch từ ngày 15/11/2012.

 Tên người thực hiện giao dịch: Trần Thị Hường

Mã chứng khoán: HHS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 940 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Trọng Cường

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 930 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 15/11/2012 đến ngày 14/12/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX663.552,2 +663.534,8 (3.813.418,2%) -3,1-1,3
HSX345.047,1 +345.043,0 (8.374.829,1%) 3,210,0
HSX8.847,6 +8.826,7 (42.232,9%) 0,313,2
HSX88.474,0 +88.432,0 (210.552,5%) 2,05,8
HSX725.483,6 +725.474,4 (7.894.172,1%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược