HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

HHS: Thông qua trả cổ tức năm 2011

Hội đồng quản trị của CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS) thống nhất chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 50%.

Tổng số cổ phiếu HHS phát hành là 7,5 triệu với tổng giá trị phát hành là 75 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là trong năm 2012.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX35.389,6 +35.373,6 (221.085,0%) -3,1-1,3
HSX212.336,7 +212.332,8 (5.402.869,0%) 3,210,0
HSX88.473,8 +88.453,7 (440.068,2%) 0,313,2
HSX35.389,9 +35.346,9 (82.202,0%) 2,05,8
HSX8.847,4 +8.840,4 (126.291,9%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược