HAI

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HSX)

Phân phối lợi nhuận: HAI – 11/1 GDKHQ hưởng cổ tức 30%

Cổ tức được trả bằng tiền mặt 3.000 đồng/CP vào ngày 25/1/2013.

 Ngày 02/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 04/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Nông dược HAI (mã CK: HAI) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/01/2013

Ngày đăng ký cuối cùng : 15/01/2013

Lý do và mục đích: thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện : 30%/mệnh giá (3.000đ/cổ phiếu)

Thời gian thực hiện : 25/01/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 835,57 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 83,13 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 174,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) 1,84,4
HNX34,2 -3,7 (-9,8%) 3,73,5
HSX477.757,6 +477.739,6 (2.654.109,0%) 8,84,9
HSX539.689,0 +539.686,1 (18.419.319,1%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,8 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX0,0 -50,0 (-100,0%) 2,24,4
HNX0,0 -11,3 (-100,0%) 5,85,0
HNX0,0 -18,0 (-100,0%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX132.710,4 +132.708,7 (7.899.329,2%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược