HAI

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HSX)

Phân phối lợi nhuận: HAI – 11/1 GDKHQ hưởng cổ tức 30%

Cổ tức được trả bằng tiền mặt 3.000 đồng/CP vào ngày 25/1/2013.

 Ngày 02/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 04/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Nông dược HAI (mã CK: HAI) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/01/2013

Ngày đăng ký cuối cùng : 15/01/2013

Lý do và mục đích: thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện : 30%/mệnh giá (3.000đ/cổ phiếu)

Thời gian thực hiện : 25/01/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 835,57 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 83,13 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 174,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -39,1 (-100,0%) 3,73,5
HSX813.957,3 +813.939,5 (4.559.884,9%) 8,84,9
HSX70.778,9 +70.775,5 (2.051.462,6%) 2,49,9
UPCOM1,5 0,0 (0,0%) -0,2-31,6
HNX45,2 -0,8 (-1,7%) 2,24,4
HNX11,4 0,0 (0,0%) 5,85,0
HNX16,1 -0,1 (-0,6%) 2,75,7
UPCOM20,4 -3,6 (-15,0%) 2,55,5
HSX619.315,2 +619.313,5 (36.006.598,3%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược