HAI

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HSX)

Kế hoạch kinh doanh: HAI đặt mục tiêu 50,3 tỷ đồng lợi nhuận năm 2013

Cổ tức HAI dự kiến trả trong năm 2013 là 20%.

 CTCP Nông dược HAI (HAI) công bố nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Theo đó, cổ đông thống nhất mục tiêu kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu như: 840 tỷ đồng doanh thu, và gần 50,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Mức cổ tức chi trả dự kiến 20%.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2012-2017)của HAI gồm:

  • Ông Đặng Thanh Cương
  • Ông Quách Thành Đồng
  • Ông Phan Thế Thành
  • Ông Mai Trí Dũng
  • Ông Phạm Trường Sơn

Trong đó, ông Đặng Thành Cương là Chủ tịch HĐQT; ông Quách Thành Đồng nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: Bà Nguyễn Thu Hồng – Trưởng BKS; ông Nguyễn Đức Hiếu – Thành viên và bà Phạm Thị Mai Hương – Thành viên.

Chi tiết nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của HAI.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 835,57 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 83,13 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 174,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX4,9 +0,4 (8,9%) 1,84,4
HNX30,6 +0,7 (2,3%) 3,73,5
HSX176.947,4 +176.925,2 (796.960,5%) 8,84,9
HSX150.405,1 +150.403,4 (8.643.873,0%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX52,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX9,6 -0,3 (-3,0%) 5,85,0
HNX16,4 +0,4 (2,5%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,9 (-100,0%) 2,55,5
HSX8.847,4 +8.846,1 (713.397,6%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược