HAI

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HSX)

Quyền lợi cổ đông: HAI tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 26/11/2012.

 Ngày 14/11/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 905/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Nông dược HAI (mã CK: HAI) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/11/2012

Ngày đăng ký cuối cùng : 28/11/2012

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012

Thời gian thực hiện: 27/12/2012

Địa điểm thực hiện: 35 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Nội dung họp: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013; Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 835,57 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 83,13 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 174,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) 1,84,4
HNX34,2 -3,7 (-9,8%) 3,73,5
HSX477.757,6 +477.739,6 (2.654.109,0%) 8,84,9
HSX539.689,0 +539.686,1 (18.419.319,1%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,8 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX0,0 -50,0 (-100,0%) 2,24,4
HNX0,0 -11,3 (-100,0%) 5,85,0
HNX0,0 -18,0 (-100,0%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX132.710,4 +132.708,7 (7.899.329,2%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược