GMD

Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (HSX)

Giao dịch liên quan: GMD – Người có liên quan đến Thành viên BKS đăng ký bán 1.660 Cp

Thời gian thực hiện từ ngày 28/3/2013.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Thị Kim Thúy

Mã chứng khoán: GMD

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 1.666 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trần Đức Thuận

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan:

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.660 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 06 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 28/3/2013 đến ngày 28/4/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 160,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 120,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -13,4 (-100,0%) 0,00,0
HSX44.237,2 +44.197,7 (111.892,9%) 9,04,9
HNX12,0 +0,5 (4,3%) 8,84,0
HSX17.695,0 +17.668,8 (67.567,3%) 0,543,7
HSX73,1 0,0 (0,0%) 5,24,0
HSX8.847,5 +8.830,0 (50.457,4%) 2,96,3
HSX106.168,6 +106.143,6 (424.574,3%) 3,96,5
HNX0,0 -20,5 (-100,0%) 2,35,4
HSX645.857,7 +645.815,8 (1.539.489,3%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược