DXG

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (HSX)

Công bố thông tin: DXG thông qua tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

CTCP dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 với nội dung đính kèm như sau:

Theo đó, Hội đồng quản trị đã thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 để thoogn qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013; báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012….

Thời gian tổ chức dự kiến vào tháng 3 hoặc tháng 4/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 320,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX22,6 0,0 (0,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,1 0,0 (0,0%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX17,6 -0,6 (-3,3%) 2,43,5
HNX13,5 0,0 (0,0%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược