DST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (HNX)

Quyền lợi cổ đông: DST - 4/4 ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Thời gian họp: 15/05/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DST của CTCP Sách và Thiết bị Trường học Nam Định như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian họp: 15/05/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Giáo dục Nam Định, số 13 Minh Khai, thành phố Nam Định

          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012;

+ Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2013;

+ Một số vấn đề khác liên quan.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 28,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,27 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,3 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -9,9 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -43,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -17,3 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 3,43,2
HNX1,8 +0,1 (5,9%) -0,1-36,0
HNX12,6 0,0 (0,0%) 2,63,1
HNX15,1 +1,3 (9,4%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược