DST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (HNX)

Giao dịch cổ phiếu: DST - Ông Trần Đình Phúc trở thành cổ đông lớn

Ngày trở thành cổ đông lớn: 08/03/2013.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đình Phúc

- Mã chứng khoán: DST

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 45.000 CP (tỷ lệ 4,5%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 6.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 51.000 CP

- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,1%

- Ngày trở thành cổ đông lớn: 08/03/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 28,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,27 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX17,6 0,0 (0,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,4 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -6,8 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -32,0 (-100,0%) 1,84,4
HNX17,9 +0,9 (5,3%) 2,83,6
HNX0,0 -16,9 (-100,0%) 3,43,2
HNX2,9 -0,1 (-3,3%) -0,1-36,0
HNX0,0 -9,4 (-100,0%) 2,63,1
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược