DST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (HNX)

Giao dịch nội bộ: DST - Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Bà Trần Bảo Anh - Cổ đông lớn cua DST hiện đang sở hữu 6.000 CP, chiếm 0,6%.

Căn cứ  báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn thuộc CTCP Sách và Thiết bị Trường học Nam Định .Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

 1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Bảo Anh

 2. Mã chứng khoán: DST

 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.500 CP

 4. Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,05%

 5. Số lượng cổ phiếu đã bán: 45.000 CP

 6. Số lượng cổ phiếu đã mua: 500 CP

 7. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.000 CP

 8. Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0,6%

 9. Lý do thay đổi sở hữu: không công bố

 10. Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 05/03/2013
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 28,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,27 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,3 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -9,9 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -43,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -17,3 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 3,43,2
HNX1,8 +0,1 (5,9%) -0,1-36,0
HNX12,6 0,0 (0,0%) 2,63,1
HNX15,1 +1,3 (9,4%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược