DST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (HNX)

Giải trình ý kiến kiểm toán: DST giải trình BCTC bán niên năm 2012

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc giải trình lưu ý của kiểm toán trong báo cáo tài chính Q2/2012 như sau:

* Kiểm toán lưu ý: Theo trình bày tại Thuyết minh số 13, công ty chưa thực hiện xây dựng đơn giá tiền lương  thực tế đã chi trả cho người lao động trong 6 tháng đầu năm 2012 là 325,49 triệu đồng trong đó công ty phản ánh trong kỳ là 21,2 triệu đ ồng , phần còn lại 304,29 triệu đồng đang theo dõi ở khoản mục “phải thu kh ác” trên bảng cân đối kế toán . Nếu hạch toán đủ chi phí tiền lương thực tế chi đến 30/6/2012 vào chi phí trong kỳ thì kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm sẽ lỗ 797,56 triệu đồng .

* Công ty chúng tôi xin giải trình như sau: Do đặc điểm kinh doanh của Công ty chủ yếu là mua bán sách giáo khoa và các sản phẩm giáo dục theo thời vụ theo (kỳ học của học sinh) đến 30/6/2012  Công ty vẫn hoạt động bình thường  nhập hàng là chủ yếu  do đó vẫn phải trả lương 6 tháng cho cán bộ Công nhân viên là 325,49 triệu.

Trong khi đó doanh thu 6 tháng đầu năm thấp, Công ty chỉ trích đư ợc vào chi phí 21.2 triệu đồng tiền lươnng và trên tài khoản tiền lương 3341 vẫn dư nợ 304,29 triệu đồng , Công ty đã để theo dõi trên khoản mục “phải thu khác” trên bảng cân đối  và công ty sẽ trích dần chi phí tiền lương đó vào chi phí c ác  tháng tiếp theo  khi bán tiếp sách có doanh thu vào tháng 7,8,9/2012.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 28,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,27 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX17,6 0,0 (0,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,4 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -6,8 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -32,0 (-100,0%) 1,84,4
HNX17,9 +0,9 (5,3%) 2,83,6
HNX0,0 -16,9 (-100,0%) 3,43,2
HNX2,9 -0,1 (-3,3%) -0,1-36,0
HNX0,0 -9,4 (-100,0%) 2,63,1
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược