DST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (HNX)

Giao dịch cổ đông lớn: Ông Nguyễn Minh Hoàn giảm tỷ lệ xuống 9,9% vốn DST

Ông Hoàn đã bán ra 10.000 cổ phiếu của DST.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn

Mã chứng khoán: DST

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 109.000 CP (tỷ lệ 10,9%)

Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 99.000 CP (tỷ lệ 9,9%)

Lý do thay đổi sở hữu: Cân đối tài chính cá nhân

Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 17/08/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 28,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,27 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,3 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -9,9 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -43,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -17,3 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 3,43,2
HNX1,8 +0,1 (5,9%) -0,1-36,0
HNX12,6 0,0 (0,0%) 2,63,1
HNX15,1 +1,3 (9,4%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược