DST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (HNX)

DST: Bà Nguyễn lệ Thủy đã trở thành cổ đông lớn

Bà Nguyễn Lệ Thủy đã trở thành cổ đông lớn của CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (DST) kể từ ngày 13/3/2012 sau khi mua vào gần 110.000 CP

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Lệ Thủy

Mã chứng khoán: DST

Số lượng cổ phiếu đã mua: 109.600 CP (tỷ lệ 10,96%)

Ngày trở thành cổ đông lớn: 13/03/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 28,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,27 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,3 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -9,9 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -43,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -17,3 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 3,43,2
HNX1,8 +0,1 (5,9%) -0,1-36,0
HNX12,6 0,0 (0,0%) 2,63,1
HNX15,1 +1,3 (9,4%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược