DST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (HNX)

DST: ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 và tạm ứng cổ tức 3%/mệnh giá

Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (DST) thông báo ngày 26/03/2012, ngày đăng ký cuối cùng tổ chức lập danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và trả cổ tức 3%/mệnh giá.

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2012

Lý do và mục đích:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/ 01 quyền biểu quyết

Thời gian họp: 19/04/2012

Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4, CTCP Sách - Thiết bị giáo dục Nam Định , số 13 Minh Khai, TP. Nam Định

Nội dung họp:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011;

Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2012;

Một số vấn đề khác.

Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2011:

Tỷ lệ thực hiện: 3% (01 cổ phần được nhận 300 đồng)

Thời gian thực hiện: 27/04/2012

Địa điểm thực hiện:

Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân đến làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sách - Thiết bị Giáo dục Nam Định vào các ngày từ ngày 27/04/2012.

Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 28,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,27 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX17,6 0,0 (0,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,4 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -6,8 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -32,0 (-100,0%) 1,84,4
HNX17,9 +0,9 (5,3%) 2,83,6
HNX0,0 -16,9 (-100,0%) 3,43,2
HNX2,9 -0,1 (-3,3%) -0,1-36,0
HNX0,0 -9,4 (-100,0%) 2,63,1
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược