DST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (HNX)

DST: Cổ đông lớn - đã mua 50.000 CP

Ông Nguyễn Minh Hoàn – Cổ đông lớn của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (DST) đã mua 50.000 CP.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn

Mã chứng khoán: DST

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 62.800 CP (tỷ lệ 6,28%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 50.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 112.800 CP (tỷ lệ 11,28%)

Ngày bắt đầu giao dịch: 20/02/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 09/03/2012.

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 28,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,27 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX17,0 -0,2 (-1,2%) 4,13,4
HNX0,0 -12,5 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -9,7 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -23,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -35,2 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -18,1 (-100,0%) 2,83,6
HNX15,8 0,0 (0,0%) 3,43,2
HNX2,4 -0,1 (-4,0%) -0,1-36,0
HNX0,0 -10,1 (-100,0%) 2,63,1
HNX0,0 -17,0 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược