DNY

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý (HNX)

Kết quả kinh doanh: DNY giảm 72% lợi nhuận trong quý 3

Quý 3/2012, lợi nhuận sau thuế của DNY đạt 737 triệu đồng, giảm 72% so với quý 3/2011.

Công ty Cổ phần Thép Dana – Ý (DNY) thông báo kết quả kinh doanh quý 3/2012.

Riêng quý 3/2012 doanh thu thuần đạt 254,18 tỷ đồng, giảm 4% và lợi nhuận khác đạt 1,62 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ  năm trước.

Tỷ trọng giá vốn bán hàng trên doanh thu là 93,67% trong khi cùng kỳ là 91% nên lợi nhuận gộp đạt 16 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 956 triệu đồng tăng đột biến nhưng đây không phải là mảng hoạt động trọng yếu của công ty, chi phí tài chính tăng mạnh, chi phí bán hàng giảm 30%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 45% so với cùng kỳ năm 2011.

Quý 3/2012, lợi nhuận sau thuế của DNY đạt  737 triệu đồng, giảm 72% so với quý 3/2011..


Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

254.18

264.44

-3.88%

Giá vốn

238.08

241.37

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

93.67%

91.28%

 

LN gộp

16.09

23.06

-30.23%

DT tài chính

0.95

0.05

1800.00%

Chi phí tài chính

14.02

1.77

692.09%

Chi phí bán hàng

1.16

1.65

-29.70%

Chi phí QL DN

2.75

4.96

-44.56%

Lợi nhuận khác

1.62

2.43

-33.33%

LNTT

0.74

2.65

-72.08%

LNST

0.74

2.65

-72.08%

EPS (đồng)

37

133

 


Theo - TTVN/DNYKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 914,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 87,30 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 87,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,2 -0,2 (-14,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -6,8 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,9 +35.343,2 (75.600,4%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX796.262,5 +796.248,3 (5.607.382,7%) 1,55,5
HSX318.505,4 +318.464,6 (780.550,4%) 2,310,4
HSX495.452,3 +495.440,6 (4.234.534,8%) 3,76,5
HNX4,3 -0,2 (-4,4%) 0,429,3
HNX11,6 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược