DNY

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý (HNX)

DNY: Phó Tổng Giám đốc tăng tỷ lệ sở hữu lên 2,4 triệu CP

Bà Phan Thị Thảo Sương - Phó Tổng Giám đốc CTCP Thép Dana – Ý (DNY) đã mua 2.450.000 CP, tăng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 2,4 triệu CP.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Thảo Sương

 

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc

 

Mã chứng khoán: DNY

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.500.000 CP

 

Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.450.000 CP

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.450.000 CP (tỷ lệ 12,25%)

 

Ngày bắt đầu giao dịch: 19/04/2012

 

Ngày kết thúc giao dịch: 18/05/2012.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 914,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 87,30 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 87,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,2 -0,2 (-14,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -6,8 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,9 +35.343,2 (75.600,4%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX796.262,5 +796.248,3 (5.607.382,7%) 1,55,5
HSX318.505,4 +318.464,6 (780.550,4%) 2,310,4
HSX495.452,3 +495.440,6 (4.234.534,8%) 3,76,5
HNX4,3 -0,2 (-4,4%) 0,429,3
HNX11,6 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược