DNY

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý (HNX)

DNY: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Thép Dana-Ý như sau:

1.       Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2012

 

2.       Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2012

 

3.       Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

 

-        Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết

 

-        Thời gian họp: 24/06/2012

 

-        Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau tới Quý cổ đông

 

-        Nội dung họp:

 

+        Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;

 

+        Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

 

+        Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2011;

 

+        Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quỹ tiền lương năm 2012.

 


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 914,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 87,30 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 87,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,2 -0,2 (-14,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -6,8 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,9 +35.343,2 (75.600,4%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX796.262,5 +796.248,3 (5.607.382,7%) 1,55,5
HSX318.505,4 +318.464,6 (780.550,4%) 2,310,4
HSX495.452,3 +495.440,6 (4.234.534,8%) 3,76,5
HNX4,3 -0,2 (-4,4%) 0,429,3
HNX11,6 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược