DNY

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý (HNX)

DNY: SHS đã bán 9.100 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - Cổ đông lớn CTCP Thép Dana -Ý như sau:

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

 

Mã chứng khoán: DNY

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.468.520 CP (tỷ lệ 12,34%)

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP

 

Số lượng cổ phiếu đã bán: 9.100 CP

 

Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.459.420 CP (tỷ lệ 12,3%)

 

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến giá không phù hợp

 

Ngày bắt đầu giao dịch: 12/04/2012

 

Ngày kết thúc giao dịch: 18/04/2012.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 914,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 87,30 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 87,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,3 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -4,3 (-100,0%) 1,35,6
HSX707.789,2 +707.748,2 (1.726.215,2%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX424.673,4 +424.659,0 (2.949.021,0%) 1,55,5
HSX17.695,0 +17.663,9 (56.797,2%) 2,310,4
HSX88.473,7 +88.466,7 (1.263.809,6%) 3,76,5
HNX3,7 +0,1 (2,8%) 0,429,3
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược