DNY

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý (HNX)

DNY: SHS đã bán 9.100 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - Cổ đông lớn CTCP Thép Dana -Ý như sau:

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

 

Mã chứng khoán: DNY

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.468.520 CP (tỷ lệ 12,34%)

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP

 

Số lượng cổ phiếu đã bán: 9.100 CP

 

Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.459.420 CP (tỷ lệ 12,3%)

 

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến giá không phù hợp

 

Ngày bắt đầu giao dịch: 12/04/2012

 

Ngày kết thúc giao dịch: 18/04/2012.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 914,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 87,30 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 87,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) 0,429,3
HNX9,2 +0,2 (2,2%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược