DNY

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý (HNX)

DNY: SHS đã bán 9.100 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - Cổ đông lớn CTCP Thép Dana -Ý như sau:

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

 

Mã chứng khoán: DNY

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.468.520 CP (tỷ lệ 12,34%)

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP

 

Số lượng cổ phiếu đã bán: 9.100 CP

 

Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.459.420 CP (tỷ lệ 12,3%)

 

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến giá không phù hợp

 

Ngày bắt đầu giao dịch: 12/04/2012

 

Ngày kết thúc giao dịch: 18/04/2012.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 914,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 87,30 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 87,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,2 -0,1 (-7,7%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX4,3 -0,1 (-2,3%) 1,35,6
HSX840.499,6 +840.458,4 (2.037.474,9%) 0,525,0
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 0,77,3
HSX221.184,1 +221.169,7 (1.535.901,0%) 1,55,5
HSX513.147,2 +513.113,2 (1.509.156,5%) 2,310,4
HSX442.368,1 +442.360,7 (6.010.335,7%) 3,76,5
HNX4,0 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX11,0 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược