DNY

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý (HNX)

DNY: Lợi nhuận Quý I/2012 giảm mạnh so với cùng kỳ

Chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) gây áp lực mạnh lên kết quả kinh doanh của công ty. Riêng quý I/2012, khoản chi phí lãi vay là 13,92 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (DNY) thông báo kết quả kinh doanh quý I năm 2012.

Doanh thu thuần quý I năm 2012 đạt 297,42 tỷ đồng, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2011. Tuy doanh thu tăng mạnh nhưng do tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần tăng cao nên lợi nhuận gộp đạt 19,25 tỷ đồng, giảm 32,43% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 3,68 tỷ đồng, tăng 52,44% so với cùng kỳ nhưng đây là mảng chiếm tỷ trọng nhỏ trên tổng doanh thu.

Chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) gây áp lực mạnh lên kết quả kinh doanh của công ty. Riêng quý I/2012, khoản chi phí lãi vay là 13,92 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2011 công ty chi 4,37 tỷ đồng cho khoản phí này.

LNST quý I/2012 đạt 2,83 tỷ đồng, giảm mạnh 84,83% so với quý I/2012.

Theo giải trình của DNY, nguyên nhân lãi trong kỳ thấp là do thị trường thép vẫn gặp nhiều khó khăn, công ty tiếp tục sản xuất để đảm bảo đời sống cho gần 900 cán bộ công nhân viên.


Theo - DNY/TTVNKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 914,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 87,30 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 87,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) 0,429,3
HNX9,2 +0,2 (2,2%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược