DNY

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý (HNX)

DNY: Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 2.500.000 CP

Bà Phan Thị Thảo Sương - Phó Tổng Giám đốc CTCP Thép Dana (DNY) đăng ký mua 2.500.000 CP.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Thảo Sương

 

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc

 

- Mã chứng khoán: DNY

 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.500.000 CP

 

- Mục đích thực hiện giao dịch: Gia tăng tỷ lệ sở hữu CP

 

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

 

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/04/2012

 

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/05/2012.

 

 


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 914,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 87,30 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 87,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,3 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -7,0 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,9 +35.343,1 (75.519,5%) 0,525,0
UPCOM0,3 0,0 (0,0%) 0,77,3
HSX477.757,6 +477.743,3 (3.352.584,8%) 1,55,5
HSX194.642,3 +194.601,3 (474.637,4%) 2,310,4
HSX415.826,0 +415.814,4 (3.569.222,1%) 3,76,5
HNX4,3 -0,1 (-2,3%) 0,429,3
HNX11,6 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược