DNY

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý (HNX)

DNY: SHS đăng ký lướt sóng 500.000 CP

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) - Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thép Dana – Ý (DNY) đăng ký mua 500.000 CP, đăng ký bán 500.000 CP từ ngày 09/02/2012.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

- Mã chứng khoán: DNY

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.527.020 CP (tỷ lệ 12,64%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/02/2012

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/04/2012.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 914,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 87,30 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 87,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,2 -0,1 (-7,7%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX4,3 -0,1 (-2,3%) 1,35,6
HSX840.499,6 +840.458,4 (2.037.474,9%) 0,525,0
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 0,77,3
HSX221.184,1 +221.169,7 (1.535.901,0%) 1,55,5
HSX513.147,2 +513.113,2 (1.509.156,5%) 2,310,4
HSX442.368,1 +442.360,7 (6.010.335,7%) 3,76,5
HNX4,0 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX11,0 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược