DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

Giao dịch cổ đông lớn: DNP - Ông Nguyễn Phú Túc tăng tỷ lệ lên 14,01%

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 478.536 CP (tỷ lệ 14,01%).

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Phú Túc

Mã chứng khoán: DNP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 595.536 CP (tỷ lệ 17,44%)

Số lượng cổ phiếu đã bán: 117.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 478.536 CP (tỷ lệ 14,01%)

Lý do thay đổi sở hữu: Không nêu lý do

Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 04/01/2013.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX19,0 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM0,0 -23,7 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -19,0 (-100,0%) 0,821,8
HNX7,0 +0,2 (2,9%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX106.169,0 +106.108,8 (176.260,4%) 9,95,0
UPCOM2,3 +0,1 (4,5%) 0,97,4
HNX0,0 -4,4 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX106.168,6 +106.141,1 (385.967,6%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược