DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

Giao dịch cổ đông lớn: DNP - Ông Nguyễn Phú Túc tăng tỷ lệ lên 14,01%

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 478.536 CP (tỷ lệ 14,01%).

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Phú Túc

Mã chứng khoán: DNP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 595.536 CP (tỷ lệ 17,44%)

Số lượng cổ phiếu đã bán: 117.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 478.536 CP (tỷ lệ 14,01%)

Lý do thay đổi sở hữu: Không nêu lý do

Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 04/01/2013.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.828,7 (46.712,4%) 6,83,8
UPCOM23,6 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,7 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM2,3 +0,3 (15,0%) -5,6-0,4
HSX495.452,7 +495.397,9 (904.010,8%) 9,95,0
UPCOM0,0 -2,2 (-100,0%) 0,97,4
HNX5,9 +0,3 (5,4%) -0,7-4,9
HSX141.558,0 +141.536,0 (644.811,1%) 1,84,7
UPCOM1,2 +0,1 (9,1%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược