DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

DNP: Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai thông báo nghị quyết HĐQT ngày 2/7/2012.

HĐQT thống nhất các Chức danh thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Lưu Thụy -  Chủ tịch HĐQT

Ông Vũ Đình Độ -  Phó Chủ tịch HĐQT kiêm phụ trách Tài Chính.

Ông Lê Huy Phương –  Thành viên HĐQT, phụ trách phát triển kinh doanh

Ông Nguyễn Phú Túc – Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung kiêm công tác đối ngoại với các Hiệp hội.

Ông Nguyễn Xuân Nam  -  Thành viên HĐQT, phụ trách Xuất Nhập Khẩu.

Ông Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Ông Vũ Đình Độ - Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Vũ Quốc Toàn - Thư ký HĐQT.

- Các thành viên trong HĐQT ngoài chức năng nhiệm vụ được giao, các thành viên phối hợp với nhau đảm bảo hoạt động bán hàng của công ty được  nhanh chóng và thu hồi công nợ tốt.

HĐQT thống nhất Cơ cấu Tổ chức Ban Giám Đốc:

Ông Trần Hữu Chuyền - Chức vụ Tổng Giám Đốc

Ông Vũ Đình Độ - Chức vụ Phó TGĐ phụ trách Tài Chính, kiêm phát triển Ống Nhựa

Ông Nguyễn Văn Chinh – Chức vụ Phó TGĐ phụ trách Kinh doanh Ống Nhựa

Ông Nguyễn Xuan Nam – Chức vụ Phó TGĐ phụ trách Xuất Nhập Khẩu

Ông Nguyễn Nhơn Nguyên – Chức vụ Phó TGĐ phụ trách ngành Bao bì.

Ông Nguyễn Kim Nguyên – Chức vụ Phó TGĐ phụ trách Sản xuất

Ông Vũ Quốc Toàn – Chức vụ Chánh Văn Phòng.

 HĐQT thống nhất các vấn đề khác như sau:

Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS:

Ông Chủ tịch HĐQT:            5 triệu/tháng.

Phó Chủ tịch HĐQT:            4 triệu/tháng

Thành viên HĐQT, Trưởng BKS:    3 triệu/tháng

Thành viên BKS:            2 triệu/tháng

Tất cả các khoản chi phí đi lại các thành viên trong HĐQT tự chi trả.

Chủ tịch HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc xây dựng bộ  máy tổ chức đảm bảo được gọn nhẹ, minh bạch, đảm bảo tốt các hoạt động trong công ty trong thời gian 2 tuần báo cáo HĐQT.

Tổng Giám Đốc xây dựng Ban thu hồi công nợ bao gồm các thành viên là BGĐ, Kinh Doanh và Phòng Tài chính. Ban thu hồi công nợ xây dựng kế hoạch thu hồi nợ cụ thể cho từng đối tượng.

Ông Tổng Giám Đốc thực hiện việc xây dựng về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình để thực hiện được các mục tiêu mà HĐQT đề ra. Cố gắng tôi đa hóa sử dụng năng lực của nhân sự hiện có.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược