DLG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HSX)

Giao dịch nội bộ: Chủ tịch và Phó Chủ tịch DLG đăng ký mua 3,3 triệu CP

Trong đó ông Bùi Pháp – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu và ông Nguyễn Đình Trạc – Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 300.000 CP.

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Trạc

 • Mã chứng khoán: DLG
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 448.660 CP
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 748.660 CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu
 • Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
 • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 5/10/2012 đến ngày 5/11/2012

Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Pháp

 • Mã chứng khoán: DLG
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 23.434.149 CP CP
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 26.434.149 CP CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu
 • Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
 • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 5/10/2012 đến ngày 5/11/2012

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 470,10 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX698.941,5 +698.940,2 (53.764.626,9%) 0,227,7
HSX44.236,9 +44.222,8 (313.637,2%) 1,26,1
UPCOM0,0 -5,2 (-100,0%) 1,65,7
HSX521.994,3 +521.991,3 (17.754.807,1%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược