DLG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HSX)

Giải trình KQKD: Sau soát xét, lợi nhuận 6 tháng DLG giảm 83,33%

DLG đã thừa nhận nhân viên kế toán còn thiếu kinh nghiệm nên không tránh khỏi những sai sót.

 CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) giải trình nguyên nhân ợi nhuận sau thuế hợp nhất bán niên giảm đến 8.24 tỷ đồng sau soát xét, tương ứng  83%

Sự thay đổi này chủ yếu do các công ty chưa hạch toán đầy đủ chi phí lãi vay dự trả 24.63 tỷ đồng, lãi dự thu 18.7 tỷ đồng và chưa trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư dài hạn 4.2 tỷ đồng tại công ty mẹ. Do đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trước khi thực hiện các bút toán điều chỉnh hợp nhất giảm 9.16 tỷ đồng.

Ngoài ra, DLG cho rằng công ty thay đổi nhân viên kế toán theo dõi và lập BCTC. Do nhân viên này còn thiếu kinh nghiệm nên không tránh khỏi những sai sót do việc theo dõi chưa kịp thời, đầy đủ các giao dịch trong nội bộ.

Cụ thể, công ty loại trừ sai và thiếu các bút toán liên quan đến mua bán hàng hóa, xây dựng các công trình xây dựng cơ bản dở dang trong nội bộ Tập đoàn. Sau khi điều chỉnh đúng các chỉ tiêu này đã làm tăng doanh thu 3.67 tỷ đồng và giảm giá vốn 2.55 tỷ đồng.

Các bút toán liên quan đến việc trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn được điều chỉnh sai. Số liệu sau khi soát xét làm tăng khoản mục chi phí tài chính 2.42 tỷ đồng.

Công ty chưa hạch toán các bút toán điều chỉnh liên quan đến công ty liên kết là CTCP Tư vấn và Xây dựng Giao thông Gia Lai. BCTC hợp nhất soát xét đã hạch toán bổ sung khoản mục lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, giảm 0.51 tỷ đồng.

Công ty chưa thực hiện hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh liên quan đến các giao dịch nội bộ chưa thực hiện và các khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn. Do đó, thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tăng 2.43 tỷ đồng.

Những nguyên nhân đã nêu trên dẫn đến lãi ròng của công ty giảm 8.24 tỷ đồng.

Ngoài ra, CTCP Điện Đức Long Tà Nung Đà Lạt được thành lập ngày 24/02/2011 nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động. Tại ngày 19/04/2012 thì công ty này đã chính thức giải thể. Do vậy, DLG đã nhận thiếu sót trong việc chậm công bố thông tin theo quy định và cam kết thực hiện đúng quy định cho những lần công bố tiếp theo.

Giải trình số liệu riêng lẻ soát xét bán niên năm 2012.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 470,10 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX805.109,8 +805.107,5 (35.467.291,2%) 0,227,7
HSX8.847,5 +8.832,7 (59.479,2%) 1,26,1
UPCOM0,0 -5,2 (-100,0%) 1,65,7
HSX44.236,9 +44.231,6 (834.557,5%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược