DBT

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (HNX)

Giao dịch nội bộ: DBT - Trưởng Ban kiểm soát đăng ký bán 8.100 CP

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/02/2013.

 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Hoàng Sơn

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát

- Mã chứng khoán: DBT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.100 CP (tỷ lệ 0,27%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.100 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/02/2013

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/03/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 440,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,90 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX32,5 0,0 (0,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -29,4 (-100,0%) 4,34,0
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 3,94,8
HSX88.473,7 +88.464,2 (935.140,0%) 2,25,1
UPCOM12,8 +1,3 (11,3%) 3,63,2
HSX230.032,2 +229.948,4 (274.401,5%) 7,410,1
HNX36,9 -0,2 (-0,5%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.774,5 (11.921,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -13,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX442.368,5 +442.318,5 (884.637,0%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược