D2D

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HSX)

Quyền lợi cổ đông: D2D – 6/3 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Ngày tổ chức đại hội dự kiến trong tháng 3 hoặc tháng 4/2013.

Ngày 23/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 134/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng  cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) như sau:

 
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/03/2013
 
Ngày đăng ký cuối cùng : 08/03/2013
 
1. Lý do và mục đích:   Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
 
2. Nội dung cụ thể:
 
Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 03 hoặc tháng 04/2013: Trung tâm Hội nghị Golden Palace, số 04-06 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 
Nội dung họp:
  • Thông qua báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013;
  • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
  • Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;
  • Thông qua chi trả cổ tức năm 2012 và phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2012;
  • Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
  • Thông qua dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2013;
  • Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 và mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013;
  • Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;
  • Các nội dung khác (nếu có)

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 232,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 60,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 45,38 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược