CTG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HSX)

Quyền lợi cổ đông: CTG – 29/1 GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông bất thường

Nội dung cần thông qua: Phê duyệt việc lựa chọn The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) làm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG).

 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/01/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng : 31/01/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013

- Thời gian thực hiện:

Ngày gửi thông báo mời họp dự kiến : 06/02/2013

Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến : 26/02/2013

 Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến : Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

- Nội dung họp dự kiến:

Phê duyệt việc lựa chọn The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) làm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Phê duyệt việc phát hành 644.389.811 cổ phần phổ thông mới cho BTMU theo hình thức phát hành riêng lẻ theo quy định tại Hợp đồng đặt mua cổ phần giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và BTMU ngày 27/12/2012 và việc tăng vốn điều lệ tương ứng với giá trị cổ phần mới được phát hành cho BTMU;

Phê duyệt việc đăng ký bổ sung số cổ phần phát hành cho BTMU với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và việc niêm yết bổ sung số cổ phần đó trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE);

Phê duyệt việc điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để ghi nhận số vốn điều lệ tăng thêm;

Phê duyệt việc các cổ đông của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình đối với số cổ phần phát hành cho BTMU.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 5.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.825,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 23.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,2 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,2 +0,1 (1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,6 -0,1 (-1,1%) 0,415,0
HNX7,8 -0,1 (-1,3%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược