C32

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (HSX)

Quyền lợi cổ đông: C32 – 1/4 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian tổ chức đại hội vào ngày 24/4/2013.

 

Ngày 18/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 301/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã CK: C32) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền  : 01/04/2013

Ngày đăng ký cuối cùng                          : 03/04/2013

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: 24/04/2013

Địa điểm thực hiện: Tại CTCP Đầu tư xây dựng 3-2. Địa chỉ: 45A Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

  • Nội dung họp    : Thông đqua Đại hội các vấn đề:
  • Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013;
  • Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động năm 2013;
  • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
  • Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2012, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013;
  • Các nội dung khác.

 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 370,85 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 67,66 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,74 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược