BXH

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng (HNX)

BXH: Thành viên BKS đã mua 2.000 CP

Bà Bùi Xuân Nhị - Thành viên BKS CTCP Bao bì Xi măng Hải Phòng (BXH) đã mua 2.000 CP, tăng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 2.000 CP.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Xuân Nhị

 

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

 

Mã chứng khoán: BXH

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000 CP

 

Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.000 CP

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000 CP (tỷ lệ 0,07%)

 

Ngày bắt đầu giao dịch: 20/05/2011

 

Ngày kết thúc giao dịch: 19/07/2011


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 192,03 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 5,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,6 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -15,2 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -12,1 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -33,0 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -42,6 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -15,5 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM12,8 -0,3 (-2,3%) 3,54,3
HNX29,0 0,0 (0,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược