BXH

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng (HNX)

Quyền lợi cổ đông: BXH - 25/3 GDKHQ tổ chức ĐHCĐ và trả cổ tức bằng tiền mặt 8%

Thời gian họp: Dự kiến tuần cuối tháng 4/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BXH của CTCP VICEM Bao bì Hải Phòng như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian họp: Dự kiến tuần cuối tháng 4/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng

          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

+ Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2012 và phương án phân chia cổ tức năm 2013;

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;

+ Và các vấn đề khác.

     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012:

          - Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 800 đồng)

          - Thời gian thực hiện: 03/06/2013

          - Địa điểm thực hiện:

               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Trụ sở Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 03/06/2013 và xuất trình chứng minh nhân dân.

               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 192,03 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 5,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,6 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -15,2 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -12,1 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -33,0 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -42,6 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -15,5 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM12,8 -0,3 (-2,3%) 3,54,3
HNX29,0 0,0 (0,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược