BXH

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng (HNX)

Công bố thông tin: BXH báo cáo quản trị bán niên 2012

CTCP Bao bì Xi măng Hải Phòng (BXH) Báo cáo quản trị công ty bán niên 2012.

Trong 6 tháng cuối năm 2012, HĐQT đã tiền hành 05 cuộc họp và ban hành 03 Nghị quyết HĐQT:

  • 109/HPVC-HĐQT (26/7/2012) - QĐ bổ nhiệm ông Hồng Anh Việt làm Phó Giám đốc;
  • 110/HPVC-HĐQT (26/7/2012) - QĐ bổ nhiệm bà Hoàng Kim Yến làm Kế toán trưởng;
  • 111/HPVC-HĐQT (26/7/2012) - BB họp HĐQT phiên 14 nhiệm kỳ II.


Chi tiết báo cáo


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 192,03 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 5,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -11,8 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -19,5 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -14,0 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM28,1 -4,9 (-14,8%) 6,12,5
HNX0,0 -16,5 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -10,8 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,7 -0,1 (-12,5%) 0,514,5
UPCOM0,0 -9,1 (-100,0%) 3,54,3
HNX56,6 -0,4 (-0,7%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược